Học sinh Sinh viên

Ngày 04-10-2017

Thông báo Kế hoạch tổ chức lế khai giảng năm học 2017 - 2018 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch số:1887/KH-ĐHTN ngày 3/10/2017.

Các bài liên quan