Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 29-06-2017

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo ngày 29/6/2017. Giấy ủy quyền và danh sách cấp bằng chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan