Học sinh Sinh viên

Ngày 29-06-2017

Thông báo phát chứng chỉ APTIS đợt thi 18/6/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo ngày 29/6/2017. Đơn đăng ký nhận chứng chỉ chuyển phát nhanh chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan