Cảnh báo học vụ

Ngày 12-04-2017

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy chế đào tạo và Quy chế học sinh sinh viên đến hết học kỳ I năm học 2016 - 2017

Quyết định số: 570/QĐ-ĐHTN ngày 5/4/2017

Các bài liên quan