Cảnh báo học vụ

Ngày 29-11-2016

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm Quy chế Đào tạo và Quy chế Học sinh sinh viên học kỳ II, năm học 2015 - 2016

Quyết định số: 4541/QĐ-ĐHTN ngày 22/11/2016

Các bài liên quan