Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 31-05-2016

Quyết định về việc công nhân điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2015-2016

Quyết định số 975/QĐ-ĐHTN ngày 13/5/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan