Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 23-09-2020

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/05/2020 | 16:31

Quyết định số: 904/QĐ-ĐHTN ngày 13/5/2020. Chi tiết phụ lục kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bàu viết này.

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

19/11/2019 | 15:40

Quyết định số: 2121/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2018 - 2019

19/11/2019 | 15:37

Quyết định số: 2118/QĐ-ĐHTN ngày 13/11/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2017 - 2018

23/11/2018 | 21:31

Quyết định số:2366/QĐ-ĐHTN ngày 21/11/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/05/2018 | 09:17

Quyết định số:1099/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhân điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2017 - 2018

22/05/2018 | 16:31

Quyết định số:734/QĐ-ĐHTN ngày 24/4/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2016 - 2017

24/04/2018 | 08:48

Quyết định số:2362/QĐ-ĐHTN ngày 2/11/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2016 - 2017

20/11/2017 | 09:56

Quyết định số:2478/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm cuối bài.

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh - sinh viên tiêu biểu năm học 2015 -2016

09/11/2016 | 15:08

Quyết định số 4403/QĐ-ĐHTN ngày 3/11/2016

Quyết định về việc công nhân điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2015-2016

31/05/2016 | 07:45

Quyết định số 975/QĐ-ĐHTN ngày 13/5/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/2 <12>