Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 25-06-2018

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/06/2018 | 14:31

Quyết định số:935/QĐ-ĐHTN ngày 24/5/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc Ban hành quy định học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/05/2018 | 10:34

Quyết định số:1095/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/05/2018 | 16:11

Quyết định số:857/QĐ-ĐHTN ngày 15/5/2018. Chi tiết quyết định và phụ lục kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

24/04/2018 | 08:38

Quyết định số:4375/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2016. Chi tiết danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/03/2018 | 16:06

Quyết định số:476/QĐ-ĐHTN ngày 16/3/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/03/2018 | 15:58

Quyết định số:475/QĐ-ĐHTN ngày 16/3/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn, giảm lệ phí KTX học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/03/2018 | 15:40

Quyết định số:441/QĐ-ĐHTN ngày 15/3/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện chính sách xã hội học kỳ II năm học 2017 - 2018

09/01/2018 | 17:52

Thông báo số:05/TB-KNN ngày 09/1/2018.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/12/2017 | 09:39

Quyết định số:2609/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2017. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc miễn giảm lệ phí ký túc xá học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

27/10/2017 | 11:11

Quyết định số:2279/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Trang 1/4 <1234>