Cảnh báo học vụ

Ngày 03-10-2022

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên đào tạo theo hình thức Văn bằng hai, Liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

17/06/2020 | 15:06

Quyết định số: 1102/QĐ-ĐHTN ngày 12/6/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên đào tạo theo hình thức Văn bằng hai của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/04/2020 | 08:44

Quyết định số: 847/QĐ-ĐHTN ngày 24/4/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên đào tạo theo hình thức Văn bằng hai của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/04/2020 | 08:41

Quyết định số: 846/QĐ-ĐHTN ngày 24/4/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 1)

13/01/2020 | 09:41

Quyết định số:2208 b/QĐ-ĐHTN ngày 29/11/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 1)

13/01/2020 | 09:38

Quyết định số: 2208a/QĐ-ĐHTN ngày 29/11/2019.

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

13/01/2020 | 09:36

Quyết định số: 2173/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 2)

13/01/2020 | 09:33

Quyết định số: 2172/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định về công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 3)

13/01/2020 | 09:30

Quyết định số: 2096/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019.

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

13/05/2019 | 21:50

Quyết định số: 678/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 2)

13/05/2019 | 21:46

Quyết định số: 677/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Trang 1/3 <123>