Cảnh báo học vụ

Ngày 27-05-2019

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

13/05/2019 | 21:50

Quyết định số: 678/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 2)

13/05/2019 | 21:46

Quyết định số: 677/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 1)

13/05/2019 | 21:44

Quyết định số: 676/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy chế Đào tạo (cảnh báo học tập 03 kỳ liên tiếp)

13/05/2019 | 21:41

Quyết định số: 675/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 3)

13/05/2019 | 21:39

Quyết định số: 674/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 2)

13/05/2019 | 21:37

Quyết định số: 673/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 1)

13/05/2019 | 21:35

Quyết định số: 672/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/05/2019 | 16:00

Quyết định số: 679/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

09/05/2019 | 15:54

Quyết định số: 481/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo thông tin chung về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

08/05/2019 | 23:10

.

Trang 1/35 <12345678910...3435>