Học sinh Sinh viên

Ngày 16-07-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

10/07/2019 | 10:29

Quyết định số: 1098/QĐ-ĐHTN ngày 9/7/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 11/5/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

01/07/2019 | 06:51

Thông báo số: 09/TB-CTHSSV ngày 27/6/2019.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/06/2019 | 08:29

Quyết định số: 904/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/06/2019 | 08:25

Quyết định số: 903/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

13/05/2019 | 21:50

Quyết định số: 678/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 2)

13/05/2019 | 21:46

Quyết định số: 677/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 1)

13/05/2019 | 21:44

Quyết định số: 676/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy chế Đào tạo (cảnh báo học tập 03 kỳ liên tiếp)

13/05/2019 | 21:41

Quyết định số: 675/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 3)

13/05/2019 | 21:39

Quyết định số: 674/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 2)

13/05/2019 | 21:37

Quyết định số: 673/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Trang 1/35 <12345678910...3435>