Đảng Đoàn thể

Ngày 04-10-2014

Tài liệu sinh hoạt công dân đầu khóa

2019

 

1. Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

2. Nghị quyết 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CN hóa, HĐ hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”

 

3. Nghị quyết 44-NQ/TW Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW


4. Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021


5. Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030

 

6. Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"

 

7. Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

8.Chương trình Hành động "THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC" (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3704 /QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

9.Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu về việc thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020

10. Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020"

11. Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày10/9/2013 ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của nganh giáo dục

12. Luật giáo dục đại học 2012

13. Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

14. Chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020

16. Nội dung chính bài giảng khoa Ngoại ngữ 10-2016(p.a.83)

17. Văn bản pháp quy học sinh sinh viên

18. Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015

19. Học bổng khuyến khích học tập

20. Hướng Dẫn thực hiện Chế độ Chính Sách Sinh Viên 2018

21. Quản lý hồ sơ sinh viên

22. Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên

23. Quy định chủ nhiệm lớp

24. Quy định cố vấn học tập 2018

24. Quy định công tác học sinh sinh viên hệ chính quy

26. Quy định ngoại trú

27. Quy định nội trú

28. Quy định xét điểm rèn luyện

Các bài liên quan