Đảng Đoàn thể

Ngày 04-10-2014

Tài liệu sinh hoạt công dân đầu khóa

2016

 

1. Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

2. Nghị quyết 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CN hóa, HĐ hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”

 

3. Nghị quyết 44-NQ/TW Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

 

4. Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030

 

5. Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"

 

6. Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

7.Chương trình Hành động "THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC" (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3704 /QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

8.Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu về việc thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020

9. Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020"

10. Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày10/9/2013 ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của nganh giáo dục

11. Luật giáo dục đại học 2012

12. Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

13. Chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

14. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020

15. Nội dung chính bài giảng khoa Ngoại ngữ 10-2016(p.a.83)

16. Văn bản pháp quy học sinh sinh viên

17. Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015

Các bài liên quan