Đảng Đoàn thể

Ngày 11-03-2014

Các công văn hướng dẫn tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2014

Các công văn hướng dẫn số 92-HD/BTGTU, 93-HD/BTGTU, 95-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

CV số 92-HD/BTGTU Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2014

CV số 93-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CV số 95-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014

Các bài liên quan