Đảng Đoàn thể

Ngày 09-08-2017

Công văn về việc hướng dẫn viết bài thu hoạch cá nhân

Số: 127-CV/ĐU

 ĐẢNG BỘ KCQ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 ĐẢNG ỦY BP KHOA NGOẠI NGỮ

                  ***                    

 Số: 127-CV/ĐU

        V/v hướng dẫn viêt bài thu hoạch cá nhân

 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


                            Thái Nguyên, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc

 

        Thực hiện Công văn số 61-CV/ĐU ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn viết bài thu hoạch cá nhân sau khi tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy bộ phận Khoa Ngoại ngữ yêu cầu:

  1. Tất cả đảng viên Khoa Ngoại ngữ đều phải viết bài thu hoạch cá nhân (trừ những đồng chí có lý do chính đáng như: nằm viện, thai sản…). Bài thu hoạch yêu cầu viết tay, không đánh máy; nội dung thu hoạch phải thể hiện được nhận thức, tính nghiêm túc, trách nhiệm của người học; phải bám sát nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII.
  2. Bí thư các Chi bộ trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo việc viết bài thu hoạch của người học một cách thiết thực, tránh qua loa, hình thức và nộp bài thu hoạch của toàn thể đảng viên của đơn vị mình về Đảng ủy Khoa (qua VP Đảng - Đoàn thể) trước ngày 25/8/2017.

      Lưu ý: Riêng cán bộ chủ chốt cấp ĐHTN nộp bài thu hoạch về Đảng ủy Khoa (qua VP Đảng - Đoàn thể) trước ngày 14/8/2017.

Trân trọng./.

       Nơi nhận:

       - Như kính gửi;

       - Lưu VP.

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ 

 

(Đã ký)

 

Lê Hồng Thắng 

 

 

Các bài liên quan