Trường Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0280 3648 489
Fax: 0280 3648 493
Email: truongngoaingu@tnu.edu.vn

:
:
:
: