Thông tư quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

Thông tư số:15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018. Chi tiết thông tư xem tại file đính kèm dưới đây.

Các bài liên quan