Công nghệ thông tin

Ngày 13-12-2016

Thông báo thi và cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông

Thông báo số: 09/TB-CNTT ngày 06/12/2016

Các bài liên quan