Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 3838/QĐ-DDHTN ngày 12/9/2016. Quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan