Công nghệ thông tin

Ngày 03-11-2016

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Ban biên tập hệ thống Website Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 4317/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2016.Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan