Thư viện

Ngày 27-04-2018

Thông báo danh mục tài liệu mới bổ sung tại Trung tâm Học liệu

05/12/2017 | 10:01

Danh mục tài liệu chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc mời tham gia khóa tập huấn thuộc dự án INASP

12/09/2017 | 07:17

Công văn số: 95/TTHL ngày 14/8/2017

Công văn về việc công nhận các chuẩn kỹ năng cơ bản công nghệ thông tin

29/05/2017 | 09:59

Công văn số 516/ĐHTN-CNTT ngày 4/4/2016.

Thông báo về việc mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ hành chính

10/04/2017 | 16:06

Thông báo số: 25/TTHL ngày 31/3/2017

Thông báo thi và cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông

13/12/2016 | 08:10

Thông báo số: 09/TB-CNTT ngày 06/12/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Đại học Thái Nguyên

09/12/2016 | 15:39

Quyết định số: 3838/QĐ-DDHTN ngày 12/9/2016. Quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Ban biên tập hệ thống Website Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

03/11/2016 | 08:37

Quyết định số 4317/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2016.Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý, cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin trên hệ thống website của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

01/11/2016 | 14:05

Quyết định số 4316 ngày 26/10/2016.Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Giới thiệu về tổ chức ICDL

27/09/2016 | 13:52

.

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/05/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ

19/07/2016 | 15:20

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trang 1/3 <123>