Hợp tác Quốc tế

Ngày 05-04-2016

Thông báo về việc đăng ký thực tập ngôn ngữ tại Trung Quốc

Thông báo số 46/TB-KNN ngày 5/4/2016.Phiếu đăng ký thực tập ngôn ngữ và trích lục hồ sơ xem và download tại file đính kèm.

Các bài liên quan