Khảo thí

Ngày 14-03-2016

Quyết định về việc ban hành quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 3051 ngày 18/12/2015. Phụ lục kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan