Khoa học Công nghệ

Ngày 12-10-2015

Quyết định về việc ban hành quy định nộp các bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên

quyết định số 2324/QĐ-ĐHTN ngày 8/10/2015. chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan