Đảng Đoàn thể

Ngày 27-03-2015

Thông báo v/v tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ phận Khoa Ngoại ngữ Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Số 501-TB/ĐU ngày 26/03/2015

ĐẢNG BỘ KCQ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY BP KHOA NGOẠI NGỮ

*

Số 501-TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 3 năm 2015

        

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ

Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

 

 

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc

 

-       Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/TV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy KCQ Đại học Thái Nguyên về kế hoạch Đại hội Đảng các cấp;

-       Căn cứ Kế hoạch số 500-KH/ĐU ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Đảng ủy bộ phận Khoa Ngoại ngữ về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Khoa,

Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Thành phần: toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ

- Thời gian: 7h30’ ngày 02/4/2015 

- Địa điểm: Hội trường A – Khoa Ngoại ngữ

- Trang phục tham dự Đại hội: toàn thể đảng viên mặc đồng phục của Khoa và đem theo thẻ đảng viên.

Đề nghị các Chi bộ trực thuộc thông báo tới các đồng chí đảng viên của Chi bộ mình tham dự Đại hội đúng giờ, đầy đủ. Trường hợp vắng mặt phải báo cáo bằng văn bản, nêu rõ lý do vắng mặt và gửi cho Đảng ủy 1 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các Chi bộ trực thuộc;

- Tổ TT-TV (đăng website);

- Lưu VP.

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Hồng Thắng  

 

Các bài liên quan