Tin tức & Sự kiện

Ngày 24-02-2014

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8 (Khóa XI)

Thực hiện kế hoạch số 385/KH-ĐU, sáng ngày 23 tháng 2 năm 2014, tại Hội trường A, Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 (khóa XI) cho toàn thể đảng viên, CBVCLĐ và ban cán sự lớp, đoàn các lớp sinh viên trong Khoa.

Đến dự Hội nghị có TS. Lê Hồng Thắng - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Khoa Ngoại ngữ; đ/c Hoàng Công Đình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngoại ngữ; TS. Lưu Quang Sáng – Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ và toàn thể các đ/c là lãnh đạo các đơn vị trong Khoa, các đảng viên, các CBVCLĐ, lớp trưởng và bí thư các lớp chính quy Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN.

 

Đ/c Trần Văn Thép thuyết giảng tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thép - Trưởng phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã truyền đạt đến các CBVC và sinh viên trong Khoa các nội dung cơ bản trong các kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã đề ra, trong đó đ/c nhấn mạnh đến 4 chuyên đề: Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các năm 2014 và 2015; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nội dung về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Một số vấn đề của Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

 Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp các đảng viên, CBVCLĐ, sinh viên nắm được đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cụ thể để góp phần đưa nghị quyết của Đảng sát thực tế đào tạo và quản lý của Khoa.

 

 (Tin bài: CNTT-TV)

Các bài liên quan