Thông báo Sinh viên

Ngày 11-05-2022

Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham dự Tuần sinh hoạt công dân và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên cuối khóa của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số:147/TB-TNN, ngày 10/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan