Thông báo Sinh viên

Ngày 06-05-2022

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 137/TB-TNN, ngày 06/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan