Giới thiệu

Ngày 13-08-2013

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục các thủ tục hành chính hiện hành tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (Văn bản chi tiết cho từng thủ tục, xin xem trong tài liệu đính kèm)

TT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người

tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Ghi chú

BỘ PHẬN TỔ CHỨC CÁN BỘ

 1.

Hướng dẫn các thủ tục giải quyết đi hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, dự thi, đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

- Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi học thạc sĩ, nghiên cứu sinh

 

 

Tài liệu số 1

 2.

Hướng dẫn thủ tục về giải quyết một số chế độ chính sách

 

 

 

Tài liệu số 2

 3.

Quy trình xét , công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua – khen thưởng năm học 2012 – 2013

- Bản cam kết thi đua cá nhân

- Biên bản họp tổng kết công tác và bình xát các danh hiệu thi đua khen thưởng

- Báo cáo thành tích cá nhân

- Báo cáo thành tích của tập thể

- Báo cáo tổng hợp sang kiến, cải tiến, giải pháp của cá nhân (hoặc tập thể)

- Trích ngang thành tích cá nhân đề nghị tặng

- Trích ngang thành tích tập thể đề nghị tặng

 

 

Tài liệu số 3

BỘ PHẬN QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

1.

Sửa chữa CSVC, vật tư, thiết bị

- Giấy báo hỏng, hoặc đề nghị sửa chữa

- Biên bản kiểm tra

- Phiếu xuất kho, hoặc mua sắm

- Biên bản bàn giao sau khi sửa chữa

- Dương Ngọc Khang

- Nguyễn Anh Tú

- Đinh Quang Hào

Các ngày trong tuần

 

2.

Mua sắm thiết bị (dưới 10 triệu)

- Tờ trình BCN Khoa

- Dự trù mua sắm thiết bị

- Báo giá cạnh tranh

- Quyết định thành lập tổ xét duyệt giá thị trường

- Biên bản xét duyệt giá của tổ xét duyệt giá thị trường

- Quyết định lựa chọn nhà cung cấp

- Hợp đồng mua bán

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao

- Biên bản bàn giao cho đơn vị sử dụng

- Hóa đơn đỏ

- Thanh lý hợp đồng

- Dương Ngọc Khang

- Lưu Văn Dũng

Các ngày trong tuần

 

3.

Cải tạo nâng cấp các hạng mục xây dựng, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Khoa

- Biên bản kiểm tra hiện trạng

- Tờ trình BCN Khoa

- Thuê tư vấn lập dự toán, bản vẽ nếu sửa chữa lớn/ Dự trù kinh phí nếu sửa chữa nhỏ

- Thuê tư vấn thấm tra dự toán nếu sửa chữa lớn

- Trình BCN Khoa chỉ định thầu đơn vị hoặc cá nhân trong công tác sửa chữa

- Tiến hành ký hợp đồng

- Biên bản nghiệm thu, nhật ký công trình

- Bảng nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành

- Quyết toán

- Hóa đơn đỏ

- Biên bản thanh lý hợp đồng

- Dương Ngọc Khang

- Lưu Văn Dũng

Các ngày trong tuần

 

BỘ PHẬN QUẢN LÝ KHOA HỌC (xem tài liệu số 4)

1.

Đăng ký đề tài KH&CN

- Thuyết minh đề tài

- Danh mục tổng hợp đề tài phê duyệt

- Đề cương nghiên cứu (đối với đề tài sinh viên)

- Đặng Quang Huy

Tháng 8 hằng năm

 

2.

Triển khai đề tài KH&CN

- Thuyết minh đề tài (đã được duyệt)

- Hợp đồng triển khai đề tài KH&CN

- Đặng Quang Huy

Tháng 9 hằng năm

 

3.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN

- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

- Đặng Quang Huy

Tháng 4–5 hằng năm

 

4. 

Gia hạn đề tài

- Đơn xin gia hạn đề tài

- Bổ sung thuyết minh đề tài

- Đặng Quang Huy

Các ngày trong tuần

 

5. 

Nghiệm thu đề tài

- Báo cáo tổng kết đề tài

- Báo cáo tóm tắt đề tài

- Tập hợp minh chứng sản phẩm

- Phiếu đánh giá, phản biện của Hội đồng

- Biên bản nghiệm thu đề tài

- Các chứng từ chi hội đồng nghiệm thu

- Đặng Quang Huy

Tháng 8-11 hằng năm

 

6. 

Thống kê khối lượng giờ NCKH của cán bộ giảng viên

- Bảng thống kê khối lượng giờ NCKH và bồi dưỡng của cá nhân

- Các minh chứng kèm theo

- Đặng Quang Huy

Tháng 9 hằng năm

 

BỘ PHẬN KẾ TOÁN

1.

Quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình thanh quyết toán một số khoản thu, chi chủ yếu

 

 

 

Tài liệu số 5

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN (xem tài liệu số 6)

1.

Xác nhận Sổ ưu đãi, Giáo dục, Đào tạo

- Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

- Ngọc Hùng

Các ngày trong tuần

 

2.

Xác nhận sinh viên của Trường

- Giấy xác nhận

- Ngọc Hùng

Các ngày trong tuần

 

3.

Cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng

- Giấy xác nhận

- Phạm Thị Hồng Thái

Thứ 3, thứ 5 hằng tuần

 

4.

Xác nhận sổ theo dõi HSSV ở nội, ngoại trú

- Sổ theo dõi HSSV ở nội, ngoại trú

- Lê Thành Thế

Thứ 3 hằng tuần

 

5.

Xét kỷ luật sinh viên

- Biên bản sự việc vi phạm

- Bản tường trình, bản kiểm điểm của cá nhân vi phạm

- Biên bản họp xét kỷ luật của lớp sinh viên có cá nhân vi phạm

- Biên bản họp xét kỷ luật của Khoa/Bộ môn trực thuộc trường của cá nhân vi phạm

- Chu Thị Đông

- Phạm Thị Hống Thái

Căn cứ vào mức độ, tính chất vi phạm của vụ việc

 

6.

Cấp phát Bằng tốt nghiệp hệ chính quy

*Đối với sinh viên nhận bằng ngay sau khi tốt nghiệp:

- Chứng minh thư

- Thẻ sinh viên

- Hồ sơ sinh viên (gốc)

*Đối với sinh viên đã tốt nghiệp từ các khóa trước:

- Chứng minh thư

- Thẻ sinh viên

- Giấy giới thiệu của cơ đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú

*Đối với trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền, có dấu xác nhận của địa phương nơi cư trú, CMTND của người ủy quyền và người của ủy quyền

 

 

 

7.

Cấp phát bằng tốt nghiệp hệ VLVH

- Chứng minh thư  

- Thẻ sinh viên 

- Giấy giới thiệu của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú 

*Đối với trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền, có dấu xác nhận của địa phương nơi cư trú, CMTND của người ủy quyền và người của ủy quyền

- Lê Thành Thế

Thứ 2, thứ3 hằng tuần

 

8.

Cấp phát chứng chỉ GDTC

- Chứng minh thư

- Thẻ sinh viên

*Đối với trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền, có dấu xác nhận của địa phương nơi cư trú, CMTND của người ủy quyền và người của ủy quyền

- Lê Thành Thế

Thứ 2, thứ3 hằng tuần

 

9.

Các thủ tục khác

- Thủ tục miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội

- Chu Thị Đông

Thứ4, thứ 6 hằng tuần

 

- Bảo lưu, thôi học, học tiếp

Thứ 3 hằng tuần

 

Các bài liên quan