Giới thiệu

Ngày 06-08-2013

Giới thiệu Tổ Hành chính - Tổng hợp

Tổ Hành chính - Tổng hợp, Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 663/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện các công tác về hành chính, tổng hợp, thi đua, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, quản trị thiết bị, và các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Về bộ máy lãnh đạo, Tổ Hành chính - Tổng hợp gồm 1 Tổ trưởng và 4 tổ phó:

-       Tổ trưởng: ThS. Hoàng Công Đình

-       Tổ phó phụ trách bộ phận Tổ chức cán bộ: ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

-       Tổ phó phụ trách bộ phận Hành chính – tổng hợp: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

-       Tổ phó phụ trách bộ phận Quản trị thiết bị: ThS. Dương Ngọc Khang

-       Tổ phó phụ trách bộ phận Tài chính: ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

Về cơ cấu tổ chức, Tổ Hành chính - Tổng hợp gồm 3 bộ phận chuyên trách, với chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Bộ phận Tổ chức-Hành chính 

  • Chức năng: Tham mưu và giúp Trưởng Khoa thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
  • Nhiệm vụ:

1.1. Công tác tổ chức, nhân sự

- Xây dựng tổ chức bộ máy của khoa theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Khoa là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn. 

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong khoa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển sinh theo phân cấp của Trường, Hội động tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng ngạch…

- Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu và khám sức khoẻ theo định kỳ cho cán bộ, sinh viên, học sinh; cấp phát thẻ và quản lý bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ, sinh viên, học sinh.

- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.

- Phối hợp các đơn vị liên quan quyết định điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ coi thi các hệ đào tạo trong và ngoài Khoa, tham gia các Hội đồng thi do Khoa tổ chức.

1.2. Công tác hành chính, tổng hợp, văn thư

- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường theo từng giai đoạn: tháng, quý, học kỳ và năm học.

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của khoa. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư -lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc khoa.

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo nhà trường (Trưởng Khoa và Phó Khoa) ký ban hành.

- Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường.

- Công tác đối nội, đối ngoại của Khoa. Đối thoại với CB, VC, HĐLĐ và nhân dân theo định kỳ.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xếp loại CBVC, chế độ thai sản, chế độ nghỉ phép, không lương.

- Hội nghị CBVC hàng năm

- Thông báo kế hoạch hoạt động cho các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Tổ pháp chế, Phòng chống tham nhũng.

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Khoa, phục vụ công tác của Ban chủ nhiệm và các hoạt động chung của Khoa.

- Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Khoa.

2. Bộ phận Quản trị thiết bị

2.1. Chức năng của Bộ phận Quản trị thiết bị - Phục vụ

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước BCN Khoa về công tác phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Khoa. Quản lý các hoạt động mua sắm nhỏ trang thiết bị theo quy định và theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Khoa phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Đảm bảo công tác phòng chống thiên tai bão lũ, phòng CCC&CNCH của Khoa.

2.2. Nhiệm vụ của Bộ phận Quản trị thiết bị - Phục vụ

2.2.1. Công tác Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng, sửa chữa công trình

+ Phối hợp với Đại học Thái Nguyên xây dựng phương án quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng xây dựng cho nhà thầu xây dựng;

+ Quản lý hệ thống nhà làm việc, giảng đường, ký túc xá, bãi và các công trình xây dựng khác (nếu có) trong phạm vi đơn vị quản lý;

+ Tham mưu giúp BCN Khoa đề xuất, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhỏ các công trình theo sự phân cấp của Đại học Thái Nguyên;

+ Phối hợp với Đại học Thái Nguyên lập Kế hoạch xây dựng, sửa chữa Nhà cửa, kiến trúc hàng năm;

+ Phối hợp với Đại học Thái Nguyên giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình theo thẩm quyền được giao.

2.2.2. Công tác Quản trị thiết bị, phục vụ

+ Phối hợp với Đại học Thái Nguyên giúp BCN Khoa đề xuất, lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn hằng năm;

+ Theo dõi, kiểm tra các đơn vị sử dụng có hiệu quả tài sản, thiết bị, vật tư được cấp phát. Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên;

+ Quản lý, sửa chữa mạng lưới điện thoại, điện nước, thiết bị văn phòng phục vụ công tác chung của Khoa;

+ Quản lý tài sản của trường trên các loại sổ sách theo quy định của Nhà nước, trên phần mềm quản lý tài sản của Đại học Thái Nguyên. Tiến hành công tác kiểm kê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản theo đúng chế độ hiện hành;

+ Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị và tham gia các lớp tập huấn của cấp trên.

+ Phối hợp với các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống thiên tai bão lũ, phòng CCC&CNCH của Khoa.

2.2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do BCN Khoa giao.

3. Bộ phận kế toán tài vụ

Chức năng: Xây dựng, trình Trưởng Khoa phê duyệt và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch thu chi, kế hoạch dự toán, quyết toán hàng quý, hàng năm của Khoa theo đúng quy định hiện hành về chế độ kế toán - tài chính của nhà nước. Thực hiện quản lý thống nhất các khoản về kinh tế - tài chính của trường (gồm tài sản cố định, tài sản không cố định, vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách, vốn tự có).

Nhiệm vụ:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.  

4. Liên hệ: Tổ Hành chính - Tổng hợp, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.625.1433

Thư điện tử: tonghop.sfl@tnu.edu.vn

Các bài liên quan