Học sinh Sinh viên

Ngày 11-01-2021

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 21/11/2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 01/TNN-CTHSSV ngày 7/1/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan