Học sinh Sinh viên

Ngày 25-12-2020

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 13/12/2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 10/TB-CTHSSV ngày 24/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan