Thông báo Sinh viên

Ngày 05-10-2020

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo số:1855/TB-ĐHTN ngày 1/10/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan