Công khai

Ngày 17-07-2013

Các biểu mẫu ba công khai năm học 2012-2013

Thực hiện theo CV số 89 /KNN ngày29 tháng 3 năm 2013

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2012-2013

(Kèm theo CV số 89 /KNN ngày29 tháng 3 năm 2013)

 Hình thức công khai: công khai trên website khoa Ngoại ngữ

 Địa chỉ website:http://sfl.tnu.edu.vn

 

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

7

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

7

3

Diện tích đất của trường

ha

17.02

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

6560

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

6460

4.2

Diện tích thư viện

-

100

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

5000

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

112

6.1

Giáo sư

-

 

6.2

Phó giáo sư

-

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

3

6.4

Thạc sỹ

-

74

6.5

Cử nhân

-

35

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

2544

7.1

Nghiên cứu sinh

-


7.2

Học viên cao học

-

 

7.3

Đại học

-

2433

7.4

Cao đẳng

-

111

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

68.70%

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:

Tr. đồng/năm


9.1

Tiến sỹ

-


9.2

Thạc sỹ

-


9.3

Đại học

-

4,2

9.4

Cao đẳng

-

3,36

10

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

15,245

10.1

Từ ngân sách

-

5,97

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

8,509

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

0,121

10.4

Từ nguồn khác

-

0,645

Các bài liên quan