Giới thiệu

Ngày 17-07-2013

Giới thiệu Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Thông tin giới thiệu phòng Công tác học sinh - Sinh viên

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Công tác HSSV được thành lập với nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo khoa trong việc chỉ đạo công tác HSSV và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ về công tác HSSV được quy định trong Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Quyết định, Thông tư hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT, Liên Bộ GDĐT, Tài chính, Lao động TB&XH, của UBND tỉnh Thái Nguyên, của Đại học Thái Nguyên và của Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV; về công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú; về việc quản lý hồ sơ sinh viên; tư vấn việc làm cho sinh viên và các công việc cụ thể khác có liên quan đến HSSV.

2. Nhân sự:

Tính đến hiện tại (năm học 2016-2017), phòng có 13 người, được Ban Chủ nhiệm Khoa giao phụ trách 03 bộ phận: bộ phận Ký túc xá (03 người); bộ phận bảo vệ an ninh trật tự nội bộ (03 người) và bộ phận giải quyết các công việc hành chính khác có liên quan đến sinh viên (chế độ chính sách, việc làm, văn bằng, chứng chỉ,… ).

Phòng gồm có: 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 11 chuyên viên. Về trình độ học vấn: 06 Thạc sĩ, 05 cử nhân và 02 trung cấp.

Stt

Họ tên

Trình độ

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Trường Sinh

ThS.

Trưởng phòng

     Phụ trách chung

2

Lê Thành Thế

ThS.

Phó trưởng phòng

     Phụ trách bộ phận KTX, Bảo vệ

3

Phạm Hồng Thái

ThS.

Chuyên viên

     Phụ trách văn bằng, chứng chỉ; xét điểm rèn luyện, học bổng KKHT; khen thưởng sinh viên

4

Dương Như Quỳnh

CN

Chuyên viên

     Phụ trách xét điểm rèn luyện; học bổng KKHT; các giấy tờ xác nhận sinh viên, vay vốn ngân hàng, sổ ưu đãi giáo dục; quản lí SV ngoại trú; quản lí hồ sơ sinh viên ngoài nhân sách Nhà nước

5

Chu Thị Đông

CN

Chuyên viên

     Phụ trách chế độ chính sách cho sinh viên; các vấn đề bảo lưu, thôi học, học tiếp; học bổng ngoài ngân sách; kỷ luật sinh viên; xác minh lí lịch sinh viên

6

Đặng Trung Kiên

ThS.

Chuyên viên

     Phụ trách các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế; thẻ sinh viên; quản lí và nhập dữ liệu hồ sơ sinh viên trong ngân sách Nhà nước

7

Vũ Mạnh Tráng

CN

Chuyên viên

     Phụ trách công tác nội trú, quản lí SV nước ngoài

8

Trần Tiến Đức

Chuyên viên

     Phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự nội bộ

9

Nguyễn Văn Chinh

Trung cấp

Chuyên viên

10

Phạm Duy Trung

ThS.

Chuyên viên

11

Lê Hồng Quân

CN

Chuyên viên

     Phụ trách quản lí ký túc xá

12

Nguyễn Quang Hiếu

CN

Chuyên viên

13

Âu Văn Cường

ThS.

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Địa chỉ liên hệ: 

* Điện thoại : 02803.648.490

                                                                                                                                          TỔ CT.HSSV

Các bài liên quan