Giới thiệu

Ngày 17-07-2013

Giới thiệu Tổ Công tác học sinh, sinh viên

Thông tin giới thiệu Tổ Công tác học sinh - Sinh viên

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ Công tác học sinh sinh viên được thành lập với nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường trong việc thực hiện các công tác công tác có liên quan đến sinh viên (công tác chính trị tư tưởng, công tác quản lý HSSV, công tác tuyên truyền, công tác bảo vệ, công tác quản lí ký túc xá ...và các nhiệm vụ khác được Trường giao) được quy định tại: Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành Quy chế  công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; tại các Quy chế, quy định cập nhất của Đại học Thái Nguyên;

2. Nhân sự:

Tổ Công tác HSSV có 15 người trong đó trình độ Thạc sỹ: 08 người, Đại học: 03 người, trình độ khác: 04 người.

Trong đó, gồm: 01 đồng chí Trưởng phòng, 02 đồng chí Phó trưởng phòng và 12 chuyên viên và hợp đồng lao động.

Tổ được Ban Giám hiệu Trường giao phụ trách 03 bộ phận: bộ phận quản lí Ký túc xá (03 người); bộ phận bảo vệ an ninh trật tự nội bộ khu nhà A, Giảng đường B, C (04 người) và bộ phận giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên (chế độ chính sách, việc làm, văn bằng, chứng chỉ,… : 08 người).

Các bài liên quan