Giới thiệu

Ngày 17-07-2013

Giới thiệu Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Thông tin giới thiệu phòng Công tác học sinh - Sinh viên

1. Chức năng, nhiệm vụ:

  Phòng Công tác học sinh sinh viên được thành lập với nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo khoa trong việc chỉ đạo công tác học sinh sinh viên và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ về công tác học sinh sinh viên được quy định tại: Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành Quy chế  công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy; Quyết định số 1097/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định công tác sinh viên hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên; các Quyết định, Thông tư hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT, Liên Bộ GDĐT, Tài chính, Lao động TB&XH, của UBND tỉnh Thái Nguyên, về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên; về công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú; về việc quản lý hồ sơ sinh viên; tư vấn việc làm cho sinh viên và các công việc cụ thể khác có liên quan đến sinh viên.

2. Nhân sự:

Phòng có 16 người: 01 đồng chí phó trưởng khoa phụ trách trực tiếp; 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và 12 chuyên viên và hợp đồng lao động.

Phòng được Ban Chủ nhiệm Khoa giao phụ trách 03 bộ phận: bộ phận quản lí Ký túc xá (03 người); bộ phận bảo vệ an ninh trật tự nội bộ khu nhà A, Giảng đường B, C (04 người) và bộ phận giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên (chế độ chính sách, việc làm, văn bằng, chứng chỉ,… : 05 người).

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lưu Quang Sáng

Phó trưởng Khoa

Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp

2

 Phạm Trường Sinh

Trưởng phòng

(Tổ trưởng)

Quản lý chung và toàn diện các mảng công tác của phòng; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên, giám sát, đôn đốc công việc chung của phòng; Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ cho từng năm học; Phụ trách công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên

3

 Lê Thành Thế

Phó trưởng phòng (tổ phó)

Phụ trách các công tác có liên quan đến:

Tư vấn việc làm; văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; an ninh trật tự; công tác nội, ngoại trú; xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể được giao trong năm học.

 

4

Lê Văn Thủy

Phó trưởng phòng (tổ phó)

Phụ trách các công tác có liên quan đến:

Quản lí hồ sơ sinh viên; các vấn đề có liên quan đến khảo sát việc làm; các công tác có liên quan đến trợ lí sinh viên, Chủ nhiệm lớp; công tác nắm bắt tình hình sinh viên.

5

 Vũ Mạnh Tráng

Chuyên viên

 Lưu trữ và quản lý hồ sơ và tổ chức các hoạt động có liên quan đến SV các lớp trong NS; triển khai các công tác có liên quan đến khảo sát việc làm SV; kiểm tra sinh hoạt các lớp SV; các hoạt động liên quan đến quản lí sinh viên nước ngoài.

6

 Đặng Trung Kiên

Chuyên viên

Lưu trữ và quản lý hồ sơ và tổ chức các hoạt động có liên quan đến các lớp trong NS; Bảo hiểm y tế; Thẻ SV; triển khai các công tác có liên quan đến khảo sát việc làm SV; tổ chức ngày hội việc làm cho SV; Nắm bắt tình hình SV

7

Chu Thị Đông

Chuyên viên

 Triển khai các công tác có liên quan đến chế độ chính sách SV; Học bổng ngoài ngân sách; Khen thưởng và Kỷ luật SV; Xác minh lí lịch SV; Giải quyết các vấn đề có liên quan đến học vụ cho SV; kiểm tra sinh hoạt các lớp SV.

8

Phạm Thị Hồng Thái

Chuyên viên

Triển khai các công tác: Điểm rèn luyện và học bổng KKHT; các thủ tục in và cấp phát bằng TN, CC, CN.

9

Dương Như Quỳnh

Chuyên viên

Triển khai các công tác: Điểm rèn luyện và học bổng KKHT; Quản lí SV ngoại trú; các hoạt động có liên quan đến các lớp ngoài NS.

10

Trần Tiến Đức

Chuyên viên

Bảo vệ ANTT nội bộ (Đội trưởng)

11

Nguyễn Văn Chinh

Chuyên viên

Bảo vệ khu nhà A, C

12

Trần Văn Ba

Chuyên viên

Bảo vệ khu Giảng đường B

13

Trần Văn Tuấn

Chuyên viên

Bảo vệ khu Giảng đường B

14

Phạm Duy Trung

Chuyên viên

Quản lí KTX

15

Lê Hồng Quân

Chuyên viên

Quản lí KTX

16

Nguyễn Quang Hiếu

Chuyên viên

Quản lí KTX (Đội trưởng)

Các bài liên quan