Thông báo về việc triệu tập đảng viên dự Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo số: 421-TB/ĐU ngày 11/5/2020.

Các bài liên quan