Giới thiệu

Ngày 16-07-2013

Thông tin học bổng, trợ cấp xã hội

Học sinh, sinh viên theo học tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên sẽ được hưởng các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên trong quá trình đào tạo, cụ thể như sau:

 

1. Chế độ Học bổng khích học tập (HBKKHT)

Căn cứ theo Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong năm học 2012-2013 Khoa Ngoại ngữ có 290 sinh được cấp học bổng, trong đó:

-                     Xếp loại xuất sắc: 20 sinh viên

-                     Xếp loại giỏi: 103 sinh viên

-                     Xếp loại khá: 167 sinh viên

2. Chế độ trợ cấp xã hội:

            Sinh viên Khoa Ngoại ngữ được hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT- BTC- TB&XH ngày 31/8/1998 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập ban hành kèm theo Quyết định  số 1121/1997 của Thủ tướng chính phủ.

            Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là sinh viên hệ chính qui, dài hạn-tập trung thuộc các diện sau đây:

            + Người dân tộc ít người ở vùng cao;

            + Người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

            + Người tàn tật theo quy định chung của Nhà nước và gặp khó khăn về kinh tế;

            + Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập.

            Trong năm học 2012-2013 Khoa Ngoại ngữ có 107 sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội. Chủ yếu thuộc các đối tượng: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao; người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Các bài liên quan