Giới thiệu

Ngày 12-07-2013

Giới thiệu về đào tạo bậc đại học

Hiện tại, Trường Ngoại ngữ có 6 ngành đào tạo hệ đại học chính quy, 4 chuyên ngành đào tạo văn bằng 2, và 4 chuyên ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, cụ thể như sau:

 

1-     Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy và cơ hội việc làm

Ngành đào tạo, chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo

Cơ hội việc làm

Sư phạm tiếng Anh:

          + Sư phạm tiếng Anh

 

          + Sư phạm tiếng Anh tiểu học

52140231

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.

+ Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

+ Sinh viên có thể dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học.

Sư phạm tiếng Nga:

          + Song ngữ Nga-Anh

52140232

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.

+ Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

Sư phạm tiếng Trung Quốc:

      + Sư phạm tiếng Trung Quốc

 

     + Sư phạm song ngữ Trung-Anh

52140234

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.

+ Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

 

Ngôn ngữ Anh

            + Ngôn ngữ Anh

            + Song Ngữ Anh-Hàn

            + Song ngữ Nga-Anh

52220201

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc liên quan tới dịch thuật, đối ngoại tại các công ty, các cơ quan báo chí, truyền hình và các cơ quan tổ chức xã hội có liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh.

Ngôn ngữ Trung Quốc:

          + Ngôn ngữ Trung Quốc

          + Song ngữ Trung-Anh

          + Song ngữ Trung-Hàn

52220204

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu hoặc làm công tác đối ngoại có liên quan đến ngôn ngữ đích trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng ngôn ngữ đích, hoặc làm hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch.

Ngôn ngữ Pháp:

          + Song ngữ Pháp-Anh

52220203

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu hoặc làm công tác đối ngoại có liên quan đến ngôn ngữ đích trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng ngôn ngữ đích, hoặc làm hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch.

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:

          + Sư phạm tiếng Anh

          + Song ngữ Trung-Anh

51140231

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy ở các bậc tiểu học và trung học cơ sở và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.

- Làm việc trong các cơ quan và đoàn thể xã hội khác liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

 

 

2-     Các chuyên ngành đào tạo văn bằng 2

     + Ngôn ngữ Anh

     + Ngôn ngữ Trung Quốc

     + Sư phạm tiếng Anh

     + Sư phạm tiếng Trung Quốc

 

3-     Các chuyên ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

     + Sư phạm tiếng Anh

     + Sư phạm tiếng Trung

     + Ngôn ngữ Anh

     + Ngôn ngữ Trung Quốc

Các bài liên quan