Pháp chế - Thi đua

Ngày 22-11-2019

Luật Giáo dục Đại học

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Các bài liên quan