Quyết định về việc miễn giảm lệ phí KTX học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1995/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019.

Các bài liên quan