Học sinh Sinh viên

Ngày 10-10-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 17/8/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 17/TB-CTHSSV ngày 9/10/2019.

Các bài liên quan