Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ

Quyết định số 329/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2017. Chi tiết quyết định và quy định xem file đính kèm.

Các bài liên quan