Học sinh Sinh viên

Ngày 04-09-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 13/07/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 15/TB-CTHSSV ngày 4/9/2019.

Các bài liên quan