Học sinh Sinh viên

Ngày 22-08-2019

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 11/8/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 13/TB-CTHSSV ngày 21/8/2019.

Các bài liên quan