Học sinh Sinh viên

Ngày 01-07-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 11/5/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

Thông báo số: 09/TB-CTHSSV ngày 27/6/2019.

Các bài liên quan