Thông báo

Ngày 14-06-2019

Thông báo Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Thượng tá Đinh Văn Long Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:372/TB-TTGDQPAN ngày 10/6/2019.

Các bài liên quan