Thông báo tuyển sinh

Ngày 13-05-2019

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

Thông báo số: 753/TB-ĐHTN ngày 8/5/2019.

Các bài liên quan