Khảo thí

Ngày 18-04-2019

Quyết định về việc ban hành quy trình công tác coi thi kết thúc học phần tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 554/QĐ-ĐHTN ngày 11/4/2019. Chi tiết quyết định và Quy trình kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan