Thông báo Sinh viên

Ngày 20-03-2019

Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên K27 - NN1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng, an Ninh

Quyết định số:166/QĐ-TTGDQPAN ngày 18/3/2019.

Các bài liên quan