Học sinh Sinh viên

Ngày 15-01-2019

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 6/1/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:02/TB-CTHSSV ngày 14/1/2019.

Các bài liên quan