Học sinh Sinh viên

Ngày 25-12-2018

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 9/12/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:28/TB-KNN ngày 24/12/2018.

Các bài liên quan