Thông báo kế hoạch Tổ chức hội nghị tổng kết công tác TT-KT&ĐBCLGD năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - 2019 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch số:1862/KH-ĐHTN ngày 12/9/2018.

Các bài liên quan